ทำไมต้องมีอุปนิสัยที่ 8 ?

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งจะได้รับผลกระทบ บริบททางประวัติศาสตร์ คือเสียงของ

อารยธรรมทั้ง 5 ยุค ได้แก่แรกสุดยุคของการล่าสัตว์และเก็บหาอาหาร ยุคที่สองยุคเกษตรกรรม ยุคที่สามยุคอุตสาหกรรม ยุคที่สี่ยุคคนทำงานโดยอาศัยข้อมูลและความรู้ และสุดท้ายยุคแห่งปัญญาที่กำลังจะมาถึง แต่ละยุคมนุษย์ต้องการ “วิธีคิดแบบใหม่” เพื่อความอยู่รอด ยุคคนทำงานโดยข้อมูลและความรู้จะทำให้คนทำงานของยุคอุตสาหกรรมลดลงถึงร้อยละ 90 พื้นฐานการเรียนรู้อันลึกซึ้งที่สุดในชีวิต คือหากเราต้องการค่อยๆเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเล็กๆน้อยๆ เราก็ควรมุ่งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ พฤติกรรมและทัศนคติ  แต่หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆอย่างก้าวกระโดด ( เช่นเปลี่ยนแปลงชีวิตจากลูกจ้างหรือคนทำธุรกิจส่วนตัวไปเป็นเจ้าของกิจการหรือนักลงทุน) เราต้องมุ่งปรับเปลี่ยน ” กรอบความคิด (Paradigm)”

หรือวิธีมองโลกในแบบของคุณเองเสียใหม่ เปรียบเสมือนแผนที่ไม่เที่ยงตรงแม้คุณมีความเพียรพยายามและคิดในแง่ดีสักเท่าใด ก็ย่อมไม่มีผล ยังไงคุณก็ยังหลงทางอยู่นั่นเอง  ในยุคคนทำงานโดยอาศัยข้อมูล

และความรู้เป็นยุคที่อาศัย “กรอบความคิด”ใหม่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากกรอบความคิดเดิมๆที่มองคนเป็น

“เพียงแค่วัตถุ”ของยุคอุตสาหกรรม เราเรียกกรอบความคิดบุคคลแบบองค์รวม(Whole Person) คือมองว่ามนุษย์มิใช่วัตถุที่ต้องมีผู้คอยควบคุมและกระตุ้น  คนเรามีสี่มิติคือกาย สติปัญญา จิตใจ และจิตวิญญาน

ทางแก้ไขปัญหา  7 อุปนิสัยคือ 1.โปรแอกทีฟ(Proactive) (หลักการแห่งวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล) 2.เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ(หลักการแห่งภาวะผู้นำส่วนบุคคล) 3. ทำสิ่งที่สำคัญก่อน(หลักการแห่งการบริหาร

จัดการส่วนบุคคล) 4. คิดแบบ ชนะ/ชนะ (หลักการแห่งภาวะผู้นำระหว่างบุคคล) 5.เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึง

ให้ผู้อื่นเข้าใจเรา(หลักการแห่งการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ) 6.ผนึกพลังประสานความต่าง(หลักการแห่ง

ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์) และ 7. ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ(หลักการแห่งสมดุลการเติมพลังชีวิต)

7 อุปนิสัยคือการพัฒนาไปสู่การมีประสิทธิผลสูง แต่ในโลกปัจจุบันเช่นทุกวันนี้มีการแข่งขันสูง เป็นยุค

สมัยของคนที่ทำงานโดยอาศัยข้อมูลและความรู้  เพราะฉนั้นเพื่อความอยู่รอดเราจำเป็นต้องมีมากกว่า

“ความมีประสิทธิผล” ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่า “ความเป็นเลิศ”เป็นเหตุผลที่เราต้องมีอุปนิสัยที่ 8 คือการค้นหา

เสียงจากภายในของคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนค้นพบเสียงจากภายในของพวกเขา เป็นวิถีสู่

ความก้าวหน้าในโลกปัจจุบัน เป็นการเปิดโลกทัศน์และใช้พลังของ 7 อุปนิสัย  ซึ่งสามารถช่วยให้เราก้าวไปสู่ศูนย์กลางของความท้าทาย และการที่คนเราจะไปถึงอุปนิสัยที่ 8 “เสียงจากภายใน” ได้ เราจำเป็น

ต้องมีแนวคิดใหม่ ทักษะใหม่ เครื่องมือใหม่ และอุปนิสัยใหม่

” การกระทำไม่สำคัญเท่าวิธีคิด” ” เมื่อคนเราเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน” “การเติบโตแบบผ่อนแรง:ทำงาน

อย่างฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนักเพียงอย่างเดียว” “ถ้าคุณไม่พอใจผลลัพธ์ จงเปลี่ยนวิธีการ” “อย่ายอมรับ

การเป็นคนธรรมดา คิดให้แตกต่าง ทำให้แตกต่าง ผลลัพธ์จึงแตกต่าง”

บรรณานุกรม: Stephen R.Covey อุปนิสัยที่ 8 สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี,2548

พ่อรวยสอนลูก#2 เงินสี่ด้าน(พ่อรวยชี้ทางสู่อิสรภาพทางการเงิน) Robert T. Kiyosaki, Sharon L.Lechter บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน),2554

การตลาดลอกเลียนแบบ 101 ธุรกิจแบบเครือข่าย (วิธีการลอกเลียนแบบเพื่อนำคุณไปสู่ความมั่งคั่ง) โดย

เบิร์ก เฮ็ดเจส บริษัทเน็ทเวิร์ค ลี้ดเดอร์ชิพ จำกัด,2537

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s